รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ
1. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [คลิก]
2. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [คลิก]
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน [คลิก]
4. มาตรการจัดการข้อร้องเรียน [คลิก]
5. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ [คลิก]
6. มาตรการการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [คลิก]
7. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [คลิก]
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved