ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

        nirun          
         นายนิรัญ ขุมทอง
   
   

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

   
                   
tidarut        umaporn       papud  
นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสง        นางสาวอุมาภรณ์ นนตานอก        นางประภัทร ภูดินทราย  
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ      

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

     

นักจัดการทั่วไป ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

 
       


     


 
 sasipapa                supskun  
นางสาวศศิประภา นิ่มใหม่               นางสุภาขวัญ ปันกาที  

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

             

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 


             


 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved