ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายสมชาติ ปรึกไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา)
ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1
     
                                 
                             
 นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระบัว
    นายปิยะ พุทธเพาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
 (โอภาสประชานุกูล)

 

นางสมหมาย ฝ่ายพลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
 (วิชานนท์ประชานุกูล)

 

                                 
                             
นางสาวศศิพร รินทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
  นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
 

นายพรพงษ์ ดูยอดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม

                                 
                             
  นายวิษณุ ปิ่นรัตนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)
นายxxx xxxxxxxxx
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
 
         
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved