ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายอุทัย โขงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝาย
ประธานกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5
     
                                 
                           
นายสิทธิกร มณีเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบัว
  นางปาณิสรา เสนาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัก
  นายสมศักดิ์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวเอ้
                                 
                           
  นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
    นายธีรชัย มีชื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง
(ราฏร์พัฒนา)
 
  นางฉัตรปวีณ์ พลวงษ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหล่ำ
                                 
                             
   นายกัษณ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง  
นายเอกราช เครือศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
         
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved