ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

         

               
      นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาง
ประธานกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 
     
                                 
                           
นายภาคภูมิ แก้วกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
นายสุวิท ล้วนกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวทอง
นายจักรพรรดิ เดิมทำรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยานาง
                                 
                             
นายสนั่น ประนัดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว
  นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสำราญ
       
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved