ระเบียบแนวปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ดาวน์โหลด
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (1.งบหน้า  เอกสารขอรับค่าเช่าบ้าน 6005.docx)งบหน้า เอกสารขอรับค่าเช่าบ้าน 6005 97 kB2022-10-11 10:50
Download this file (1.บันทึกขออนุมัติยืมเงิน.doc)2.บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 54 kB2022-10-11 11:04
Download this file (1.เอกสารการยืมเงิน-เบิกเงิน (check list).doc)1 check list เอกสารการยืมเงิน-เบิกเงิน 57 kB2022-10-11 11:03
Download this file (2.บันทึกส่งล้างหนี้เงินยืม.doc)3.บันทึกส่งล้างหนี้เงินยืม 58 kB2022-10-11 11:04
Download this file (2.แบบฟอร์มเบิกเงินค่าเช่าบ้านแบบ6006.docx)แบบฟอร์มเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 44 kB2022-10-11 10:55
Download this file (3.บันทึกขอเบิกเงิน  (หมวดค่าใช้สอย).doc)4.บันทึกขอเบิกเงิน (หมวดค่าใช้สอย) 114 kB2022-10-11 11:05
Download this file (3.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.doc)ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 75 kB2022-10-11 10:56
Download this file (4. สัญญายืมเงิน 8500 +ประมาณการ.doc)5.สัญญายืมเงิน 8500 และ ประมาณการ 92 kB2022-10-11 11:05
Download this file (4.ฟอร์มการศึกษาบุตร.doc)แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร 58 kB2022-10-11 10:57
Download this file (5.ฟอร์มงบหน้าค่ารักษาพยาบาล.xlsx)งบหน้าค่ารักษาพยาบาล 11 kB2022-10-11 10:57
Download this file (6.ฟอร์มงบหน้าค่าการศึกษาบุตร.xlsx)งบหน้าค่าการศึกษาบุตร 11 kB2022-10-11 10:57
Download this file (7.แบบติดใบเสร็จ.docx)แบบติดใบเสร็จ 13 kB2022-10-11 10:57
Download this file (8.แบบเบิกใบเสร็จรับเงิน แบบรายงานการใช้ใบเสร็จ.xlsx)แบบเบิกใบเสร็จรับเงิน และ แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 17 kB2022-10-11 10:58
Download this file (9.หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ-แบบตอบรับแจ้งการใช้สิทธิ.doc)หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ แบบตอบรับแจ้งการใช้สิทธิ 63 kB2022-10-11 10:58
Download this file (ขออนุมัติไปราชการ + ขอใช้รถส่วนตัว (สพท.).doc)10.ขออนุมัติไปราชการ และขอใช้รถส่วนตัว 62 kB2022-10-11 11:06
Download this file (คู่มือ รู้คิด รู้ทันป้องกันยาเสพติด.pdf)คู่มือรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติด 49680 kB2021-10-06 10:14
Download this file (คู่มือ อาหารกลางวัน 2565.pdf)คู่มือ อาหารกลางวัน 2565.pdf 2834 kB2022-08-31 09:47
Download this file (คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ฉบับสมบูรณ์).pdf)คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ฉบับสมบูรณ์).pdf 8611 kB2022-08-31 09:47
Download this file (คู่มือการจัดเก็บปพ.3 ออนไลน์.pdf)คู่มือการจัดเก็บ ปพ.3 ออนไลน์ 6009 kB2021-10-26 14:48
Download this file (คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน.pdf)คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 3273 kB2021-10-26 10:19
Download this file (คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา.pdf)คู่มือการปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 36262 kB2021-10-18 09:38
Download this file (คู่มือรายงานระบบการรับนักเรียน.pdf)คู่มือรายงานระบบการรับนักเรียน 1639 kB2021-10-26 14:49
Download this file (บันทึกขออนุมัติค่าวิทยากรอบรม.docx)บันทึกขออนุมัติค่าวิทยากรอบรม 32 kB2022-10-11 11:07
Download this file (แบบ 8708.doc)6.แบบ 8708 57 kB2022-10-11 11:05
Download this file (แบบ บก.111.doc)9. แบบ บก.111 77 kB2022-10-11 11:06
Download this file (แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา สพป.บร.4.pdf)แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา สพป.บร.4 578 kB2022-09-15 17:02
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved