ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนแคนดง 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นางสาวทัศพร ปูมสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
ประธานกลุ่มโรงเรียนแคนดง 2
     
                                 
                           
นายมนตรี พรมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี  
  นายวิทยา แพงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
  นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพลอง
                                 
                           
 นายจำปา จันทะสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย 
   นายเธียรธรรม ศักดิ์วิชชาบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิมาย 
   นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
                                 
                             
  นางสาวอำภาพร วงศ์สาสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหนาม   
 นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 
         
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved