ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 

          
       นายอุทยาน ปิตามาตา    
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
ติดต่อ :
   
               
         
นายพนม  ศรีนอก      นายสนิท  เกไธสง      นางเสมอจิตต์  ศรีนอก
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
     ตำแหน่ง ศึกษา่นิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

      ตำแหน่ง ศึกษา่นิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ติดต่อ.........................................      ติดต่อ .........................      ติดต่อ .........................  
               
นายเชิดชัย  รักษาอินทร์      นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา     ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์    
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
   

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
 
ติดต่อ .........................     ติดต่อ .........................     ติดต่อ .........................  
               
นายพนัส  สุขหนองบึง     นางสาวบุญโรม  ดอมไธสง     นางพลอยชนก  ทุนไธสง  
 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
 
 ติดต่อ .........................      ติดต่อ .........................      ติดต่อ .........................  
               
นางสำเนียง ประนัดศรี      นายธนากร  นภาภรณ์     นางสาวชมพูนุท  ทองปาน   
 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
 
ติดต่อ .........................     ติดต่อ .........................       ติดต่อ .........................  
               
               
      นางณัจฉรียา  อุทาโย
       
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
       
      ติดต่อ .........................        

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved