ระเบียบแนวปฏิบัติ

 
          1. งานธุรการ
               1.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
               1.2 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
               1.3 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
          2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
               2.1 การจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา
               2.2 การจัดทำแผนอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
               2.3 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
         
3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               3.1 งานสรรหาและบรรจุ
               3.2 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               3.3 งานออกจากราชการ
          4. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
               4.1 งานบำเหน็จความชอบ
               4.2 งานทะเบียนประวัติ
               4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
          5. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved