ที่ปรึกษา
การบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

    1. นายศักดา  จันทร์ฝอย          ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4                          ประธานกรรมการ                               
    2. นายวิทยา  นนท์นภา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ      
    3. นายโพชัน  ขุนาพรม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ      
    4. นายพิทักษ์  สมพร้อม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ      
  5. นางสาวมาศกุล  สิงหวศิน ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ      
  6.  นางศรีอรุณ  วิชชาพิณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ      
  7. นายพรสวัสดิ์  อาษากิจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ      
  8. นางพรรณทิพย์  กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทร้พย์ กรรมการ      
  9. นายอุทยาน  ปิตามาตา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ      
  10. นางพนิดา  สังสีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ      
  11. นางสาวจิรารัตน์  ปักษา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ      
  12. นายเล็ง  พยุงแสนกุล ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร กรรมการ      
  13. ดาบตำรวจสมร ไปนาวะดี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ      
  14. ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกโรงเรียนสังกัด 20 กลุ่มโรงเรียน กรรมการ      
  14. ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด  192 โรง กรรมการ      
  15. นางสาวณัฐชญา   ลิไธสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการและเลขานุการ      
  1ุ6. นายเชิดชัย  รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved