ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์  2 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
         นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจันทร์
ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 2 
     
                                 
                           
 นายสาววราอินทร์ ปุผาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
(เทพผาประชานุกูล)
  นายชาญยุทธ เทวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
  นายกมลนิตย์ ทาไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง
                                 
                           
  นายพงษ์พิทักษ์ เพ็งศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมณาวาส
      นายอลงกรณ์  มาลีนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพรังษี
      นายธเนศ พรมโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลสุวรรณ
 
                                 
                             
  นางนิศรา ไกรเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ
  นายวินัย แก้วน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไฮ
    นายสุเมธ ทิพย์ศรีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
         
       
    นางสาวปาริศา ทองกาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชายอรัญ
   
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved