ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                 
         นางพรรณทิพย์ กะวัง    
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ    
                   
                   
      tidarat        
นางฉลวยพร  พลสูงเนิน        นางสาวธนารัตน์  หมื่นภักดี        นางสาววิภาพร  ชัยศิริ  
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ        ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ        นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  
                   
         pornsak          
นายธวัช  แวงดงบัง       นายพรศักดิ์  สืบเสระ       นางสาวรัชนี  จินดาศรี  
นักวิชการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ       นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ       นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ  
                   
                -  
 นางสาวสิฏฐิณิศา  ฉวีวงศ์       นางสาวพรพิศ  แหลมไธสง        -
 
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี       -  
                   
                 
        นางสาวธัญญลักษณ์  แสนคำ        
 
      เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี        
                 
 

 

เบอร์โทรกลุ่มการเงินและสินทรัพย์  091-3115488

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved