ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                 
         นางพรรณทิพย์ กะวัง    
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ    
                   
                   
      tidarat        
นางฉลวยพร  พลสูงเนิน        นางสาวธนารัตน์  หมื่นภักดี        นางสาววิภาพร  ชัยศิริ  
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ        ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ        นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  
                   
         pornsak          
นายธวัช  แวงดงบัง       นายพรศักดิ์  สืบเสระ       นางสาวรัชนี  จินดาศรี  
นักวิชการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ       นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ       นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ  
                   
                 
 นางสาวเสาวณี  โสเมือง       นางสาวพรพิศ  แหลมไธสง        นางลักขณา  สังขรัตน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
                   
                 
        นางสาวธัญญลักษณ์  แสนคำ        
 
      เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี        
                 
 

 

โทรศัพท์  081 8757017

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved