ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                           
      นายพัฒนา โททัสสะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
ประธานกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1
     
                                 
                           
นายสุนันท์ ประนัดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพ
  นางสมพร เรืองศรีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
  นางนวรัตน์ ประเทืองไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลัด
                                 
                       

   
นายศรสิทธิ์ ปะโกติโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางดำ
นายสกฤษฎ์พล สุขกำเนิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงย่อ
นายนราพันธ์ สมาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
                                 
                           
นายพีรัชชัย แพนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกลาง
นายสุพจน์ วชิระพรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
นายครรชิต สะโลรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุนพรม  
                         
                   
นายสุทัศน์ สุดประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจด
นางสายฝน พลอาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพกา
นางสาวสุพีชา ชัยชนะวงศ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้า
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved