ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่มงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

                         
    นายอุทยาน  ปิตามาตา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
   นายเล็ง  พยุงแสนกุล
ผู้อำนวยการกล่มพัฒนาบุคลากร  
     นายพรสวัสดิ์  อาษากิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 
                         
                         
   นางสาวมาศกุล  สิงหวสิน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
    นางพรรณทิพย์  กะวัง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
    นางศรีอรุณ  วิชชาพิณ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
                         
                         
     นางสาวจิรารัตน์ ปักษา
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
     ดาบตำรวจสมร ไปนาวะดี
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
     นางพนิดา  สังสีแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
                         
                         
             นางสาวณัฐชญา  ลิไธสง
ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
         
                         
                         
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved