ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 

        natchaya          
         นางสาวณัฐชยา ลิไธสง    
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
   
                   
                   
             
นางปัณพร  โมกไธสง        ชื่อนางสาวธิดารัตน์  จันทะกล        ชื่อนายสมัคร  บุบผาสุข  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
                   
                   
นางเพชรผกา เรืองอนันท์สกุล             นายวรเชษฐ์  คุ้มแวง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ             เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
                 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved