ทำเนียบบุคลากร
                                                        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

                   
                     
     นางภนิดา  สังสีแก้ว    

 

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 
     หมายเลขโทรศัพท์ 081-8798146    
                   
                          
      นางดุจดาว  ธำรงค์ประดิษฐ์                     นางสาวอมรรัตน์  มะธิปะ                 นางธารารัตน์  ทองดีเวียง  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ           ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
หมายเลขโทรศัพท์ 087-2517985            หมายเลขโทรศัพท์ 088-4706955         หมายเลขโทรศัพท์ 085-0154969
 
                           
      นางสาวสินีนาฎ  วรรณทอง                  นางอารีย์  เชื้อจิตรนุกูล                นางสาวอริตา  อยู่สาโก  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ         ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
หมายเลขโทรศัพท์ 084-9053465          หมายเลขโทรศัพท์ 085-4972490          หมายเลขโทรศัพท์ 092-1706717  
                     
             นางสาวอรุณี  จิตสม        
       
 
      ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน                
 
หมายเลขโทรศัพท์ 098-2899642
       
         
                   

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved