ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นางชูศรี นันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคูเมือง
ประธานกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 
     
                                 
                           
นายชาญณรงค์ บุตรคาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
  นายปกครอง แสนมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิก
  นายชาติชาย พลอาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง
                                 
                           
นายบัวพันธ์ นันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
 
  นางพัชรี บุญแจด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้
  นายบัญญัติ กั้นไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า
                                 
                           
นายตรีภพ ดวงภักดีรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร
  นายธนภัทร วีรพัฒน์อนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองติ้ว
  นางสาวกมลลักษณ์ จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
         
       
    นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบอน
   
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved