ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มกฏหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

           
       ด.ต.สมร ไปนาวะดี
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
             
      p003      
             
                                  นายบุญชู จิตส่งเสริม
             
             
           

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved