สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5. ข้อมูลการติดต่อ
O6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์
O8. Q&A
O9. Social Network
O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26. รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล ประจำปี

 
  การบริหารงาน

O11. แผนดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี
O12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
016.   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17. รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18. E-Service                                                     

การส่งเสริมความโปร่งใส

O27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
 

การบริหารเงินงบประมาณ
O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21. แผนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O31. ประกาศเจตณารมณ์นโยบาย No Gift Policy
O32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ
O36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38. การรายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

 
 

 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

.........................................................................................................................

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่ตั้ง : โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120

Contact Us : Facebook @ สพป.บร.4 โทร. 044-689445 โทรสาร 044-689095

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved