สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 

ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้างองค์กร
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5. ข้อมูลการติดต่อ
O6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&A
O9. Social Network

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
 

แผนดำเนินงาน

O10. แผนดำเนินงานประจำปี
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 
 

การปฏิบัติงาน

O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14. มาตรฐานการให้บริการ
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016
.   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17. E-Service                                                                                      

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่ตั้ง : โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120

Contact Us : Facebook @ สพป.บร.4 โทร. 044-689445 โทรสาร 044-689095

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved