สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : โรง่เรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120
Contact Us : Facebook @ictbr4club โทร. 044-6893445 โทรสาร 044-6893445 

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

แผนที่ตั้ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved