ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 
     
                                 
                           
นางพัชรี ฉวีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาลาว
  นายสุนันท์ จันทร์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่อนทอง
  นายชูชาติ สามารถกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม
                                 
                           
 นายหาญ แถวนาชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
   นางสุภาพ กันยายน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะหลวย 
    นางธินิดา พิลาล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือเกียน 
                                 
                           
   นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่ม   
  สิบโทณัฐวัตร โจระสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละกอ
  นางลัดดาวัลย์ แสงตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ     
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved