ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

 

นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ :  โทรศัพท์   0819556877   เมล :    Line : @ประยงค์ สพป.บร.4   FB : @Prayong Laolakjanya
ประวัติการรับราชการ

 

           
   
         
  ดร.วิทยา นนท์นภา        นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต  ดร.พิทักษ์ สมพร้อม  
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา            
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 0817999177

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการรับราชการ
2536 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านเขาพลวง จ.เพชรบูรณ์
2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทรายสะอาด จ.ชัยภูมิ
2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ จ.บุรีรัมย์
2541 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไทร จ.บุรีรัมย์
2542 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสระบัว จ.บุรีรัมย์
2544 ครูใหญ่โรงเรียนวัดบุปผาราม จ.บุรีรัมย์
2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง จ.มหาสารคาม
2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า จ.มหาสารคาม
2563 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จ.บุรีรัมย

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัย  รามคำแหง
โทรศัพท์  0933417909
Email
ประวัติการรับราชการ
2542 อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง จ.บุรีรัมย์
2546 อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดสิริมงคล จ.บุรีรัมย์
2549 ครู โรงเรียนวัดฤาษีสถิต จ.บุรีรัมย์ 
2549 รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2551 ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโนนสำราญ จ.บุรีรัมย์
2553 ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดธาตุ จ.บุรีรัมย์
2558 รองผอ.สพป.ระยอง เขต 1 จ.ระยอง
2563 รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จ.บุรีรัมย์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา Ph.D, Educational administration
Adamson University,  Philippines.
โทรศัพท์ 0970410769
Email
ประวัติการรับราชการ
2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านฝ้าย จ.บุรีรัมย์
2541 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกสูง จ.บุรีรัมย์
2544 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตูมหวาน จ.บุรีรัมย์
2545 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จ.บุรีรัมย์
2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จ.บุรีรัมย์
2563 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved