วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์
โดย
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจ

               1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

                3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมหลัก 12 ประการและทักษะในศตวรรษที่ 21

     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา     อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

     5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

     6. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

     7. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved