ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายสวัสดิ์ ทองเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธานกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4
     
                                 
                           
นางชญานินทร์ อินทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะคำดง
  นายบรรหาร บุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญ
  นายวารี ภาคพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม
                                 
                           
  นายประเสริฐ ศุภะกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ
      นายโพธิญาณ ก้านจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม
      นายบารมี ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่ม
 
                                 
                             
นางณพัฐธิกา จำปาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
  นางช่วงมณี จงเพียร พุฒิสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  นายนิวัฒน์ โสพันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved