โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
 
S 12214290 0
 
วันที่ 23 สิงหาคม 2566
    นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จุดที่ 3 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม
 
S 12214356 0
 
 
S 12214401 0
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved