ระเบียบแนวปฏิบัติ

 
          1. งานธุรการ
               1.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
               1.2 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
               1.3 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
          2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
               2.1 การจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา
               2.2 การจัดทำแผนอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
               2.3 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
         
3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               3.1 งานสรรหาและบรรจุ
               3.2 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               3.3 งานออกจากราชการ
          4. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
               4.1 งานบำเหน็จความชอบ
               4.2 งานทะเบียนประวัติ
               4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
          5. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

    โทร.xxxxxxxxxx       
           
     http://www.facebook.com/.................      
           
    Line ID : ..............................      

 

 

 

กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 

        Sriarun          
         นางศรีอรุณ  วิชชาพิณ    
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    
                   
 jidapha       umnuy       kinkan  
 นางจิดาภา  วุฒวัณณ        นายอำนวย   พงษ์อินทร์วงศ์
      นางกิ่งกาญจน์  เยี่ยมรัมย์  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
                 
 Ole        nadapa        jirusca  
นายสิระพงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร        นางนาฎนภา  จุลเกาะ       นางสาวจิรัชยา  พลายงาม  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
                   
 suda                nunta  
 นางสาวศุธดา  การกระสัง                 นางสาวนนทวรรณ  พุสาโลนา  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                เจ้าหน้าที่ธุรการ  
                   
                   

 

 

 

 


Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved