อำนาจหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

               1. วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

               2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

               3. วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

               4. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

               5. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

               6. จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

               7. ปฏิบัติการบริการ และอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่างๆ

               8. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ

               9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ระเบียบแนวปฏิบัติ

 
          1. งานธุรการ
               1.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
               1.2 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
               1.3 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
          2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
               2.1 การจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา
               2.2 การจัดทำแผนอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
               2.3 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
         
3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               3.1 งานสรรหาและบรรจุ
               3.2 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               3.3 งานออกจากราชการ
          4. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
               4.1 งานบำเหน็จความชอบ
               4.2 งานทะเบียนประวัติ
               4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
          5. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

    โทร.xxxxxxxxxx       
           
     http://www.facebook.com/.................      
           
    Line ID : ..............................      

 

 

 

กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 

        Sriarun          
         นางศรีอรุณ  วิชชาพิณ    
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    
         หมายเลขโทรศัพท์  089-5806379          
 jidapha       umnuy       kinkan  
 นางจิดาภา  วุฒวัณณ        นายอำนวย   พงษ์อินทร์วงศ์
      นางกิ่งกาญจน์  เยี่ยมรัมย์  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 หมายเลขโทรศัพท์  093-3282397        หมายเลขโทรศัพท์  081-9991428        หมายเลขโทรศัพท์  085-4692007  
 sirapong        nadapa        jirusca  
นายสิระพงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร       นางนาฏนภา  จุลเกาะ       นางสาวจิรัชยา  พลายงาม  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
หมายเลขโทรศัพท์  066-1656353       หมายเลขโทรศัพท์  080-1662322       หมายเลขโทรศัพท์  098-6250756  
 suda                nunta  
 นางสาวศุธดา  การกระสัง                 นางสาวนนทวรรณ  พุสาโลนา  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                เจ้าหน้าที่ธุรการ  
 หมายเลขโทรศัพท์  086-2555550                หมายเลขโทรศัพท์  097-1357401  
                   

 

 

 

 


Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved