120042208 662062924440348 4983084779609449779 o

 

วันที่ 22 กันยายน 2563

     นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานฝ่านฆราวาส พร้อมเป็นประธานเปิดใช้เสาธงและโดมมุงหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์  "ศรัทธาอนุสรณ์ 2563"  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีพระคุณ พระครูอมรญาณวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโคกกระเบื้อง อ.หนองหงษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

     ที่มา...โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด้กเป็นอย่างมาก เล็งเห็นปัญหาการจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงมาโดยตลอด โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยความร่วมมือจากชุมชน บ้าน วัด จึงได้จัดสร้างโดมมุงหลังคา คลุมลานอเนกประสงฆ์ และเสาธง "ศรัทธาอนุสรณ์" ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ให้เด็กได้ทำกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมการเรียนการสอนอื่น ได้อย่างมีความสุข และเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ต่อไป

 

119899498 662444214402219 4715278502526774828 o

119790881 662062777773696 7027455721875221278 o

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved