สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมประชุมทางไกล (eleconterence)  วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563

วันนี้ (16 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมทางไกล (Teleconterence) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม AOC

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศ เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ตามข้อ 5 ของกฏกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ พ.ศ.2548

การนี้เพื่อให้การสรรหา และเลือกคณะกรรมการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว โดยการถ่ายทอดสด จากช่องทางรับชมดังกล่าว...###

   
    ข่าว/ภาพ ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4    

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved