คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จังหวัด  

ออกตรวจโรงแรมที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 

220444

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

   คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จังหวัด   ออกตรวจโรงแรมที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (กรณีเปิดใหม่) ณ “นงนุช รีสอร์ท” ตำบลบ้านยาง และ “บ้านแก้ว รีสอร์ท” ตำบลหนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

220437

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved