"สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด"

S 8577181

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

       นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ พร้อมด้วยนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต, นายพิทักษ์ สมพร้อม, นายวุฒิชัย สารุสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

     ทั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อแจ้งแนวทางเกี่ยวกับ

 -  การลงเวลาปฏิบัติราชการ

 -  การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ เขต ๔

 - การแต่งกายของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้ วันจันทร์ ชุดข้าราชการ, วันอังคาร ชุดผ้าไทย,  วันพุธ ชุดกีฬา,  วันพฤหัสบดี ชุดผ้าไทยลายขอพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา,  วันศุกร์ ชุดผ้าไทย

 - การร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐  ที่ จ.ร้อยเอ็ด

 - การจัดทำโครงการของกลุ่มต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

 - กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูล โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

 - มาตรการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้เงินยืมราชการ

 - การขอเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ในสำนักงานเขตฯ

 - การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 - กองบุญปันนำ้ใจ เขตพื้นที่การศึกษา

 - โครงการอาหารกลางวัน

 - กองทุนสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

S 8577172

S 8577163

   

  

   

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved