กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [คลิก]
การขอหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการเงินกู้ [คลิก]
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ [คลิก]
ขั้นตอนการให้บริการงานยานพาหนะ [คลิก]
ขั้นตอนการให้บริการห้องประชุม [คลิก]

กลุ่มนโยบายและแผน
การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) [คลิก]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการรับบริการจากนักจิตวิทยาโรงเรียน [คลิก]
ขั้นตอนระบบงานสารบรรณกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [คลิก]
ขั้นตอนการขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรรมการลูกเสือ [คลิก]

การขออนุญาตเรียนต่อ กศน. [คลิก]
การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา [คลิก]

งานให้บริการขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา [คลิก]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการการจัดทำบัตรประจำตัว [คลิก]

ขั้นตอนการขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 [คลิก]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา [คลิก]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การให้บริการจัดข้าราชการเข้าพักในที่พักของทางราชการ [คลิก]
การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [คลิก]
การให้บริการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [คลิก]
การให้บริการค่าเช่าบ้านข้าราชการ [คลิก]
การให้บริการสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล [คลิก]
มาตรการเกี่ยวกับเงินยืมราชการ [คลิก]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นตอนการให้บริการของศึกษานิเทศก์ [คลิก]

กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [คลิก]

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved