ชมรมผู้บริหารและชมรมครูอำเภสตึก  จัดงานแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียร วิริยะอุตสาหะ จนถึงเส้นชัยแห่งวิถีชีวิตของทางราชการ เกษียณอายุราชการ 60 ปี  
     
  (24 กันยายน  2562  เวลา 15.00 น.) ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาและชมรมครูอำเภอสตึก ร่วมกับ โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนในอำเภอสตึก สพป.บุรีรัมย์  เขต 4 ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ "...จากเส้นทางที่ยาวไกล...สู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิ..."  ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (อำเภอสตึก) ที่เกษียณอายุราการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน  42 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสตึก ได้รับเกียรติจากนายรังสิกร ทิมาตฤกะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.) จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะ นายอภิชาติ เจริญรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.) เขตอำเภอสตึก นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก พ.ต.ท.จำรัส  ศิริเลี้ยง รอง ผกก.ป. สภ.สตึก นายชูศักดิ์ ชื่นเย็น ศึกษานิเทศก์ ศธจ.บุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ โดยนายชาตรี เชยรัมย์ ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสตึก และนายประยูร ยะปะตัง ประธานชมรมครูสตึก พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานให้การต้อนรับ  
     
 
การจัดแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ในปีนี้เริ่มกิจกรรมในช่วงภาคบ่าย ในเวลา 15.00 น. ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมกันเพื่อบันทึกภาพ การแสดงบนเวทีของข้าราชการครู  พิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบมาลัยกร และรับมอบของที่ระลึกตามลำดับ เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน  บรรยากาศของการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างชื่นมื่นของทุกฝ่าย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 42 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ....ตลอดระยะเวลาในรับราชการ เป็นบุคลากรที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษา และบุคคลที่ทรงคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูยุคใหม่   ในโอกาสวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ต้องพ้นจากภาระหน้าที่ทางราชการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ท่านคงจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติในฐานะผู้ทรงเกียรติแห่งวิชาชีพครูสืบไป 
 
     
  ขอขอบคุณทุกคณะกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนผู้มีเกี่ยวเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562  สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของการเกษียณอายุราชการ ส่งเสริมสนับสนุนต่ออาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงให้สถาพรสืบไป  
     
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยภยันตรายทั้งปวงและมีความสุขตลอดไป...///  
ข่าว :  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (ฝ่ายบันทึกภาพ)
กล้อง
ภาพกล้องดร.สุวัฒน์ อ่นทานท์  :  https://photos.app.goo.gl/3qzBzdA86xB9hZDg9
ภาพกล้องอ.มานิต กีรตินิตยา :  https://photos.app.goo.gl/FVpekJX1ZWt9SkyG7
ภาพกล้องอ.ศิริพงษ์  สิมสีดา : https://photos.app.goo.gl/3qzBzdA86xB9hZDg9
ภาพกล้องอ.คณิณนัฎฐ์ รอดจันทึก :
วิดิทัศน์ :

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved