ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน ให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 837 รางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 760 รางวัล และประเภทหน่วยงาน จำนวน 77 รางวัล และกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2564 นั้น


          กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 6 เล่ม ส่งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เพื่อรวบรวมนำส่งสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved