44835 0

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2566

     คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) นำโดย นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ ผอ.รร.บ้านหนองการะโก (ก.ต.ป.น.) นายเข็มชาติ อนุไพร ผอ.รร.บ้านยางทะเล (ประธานกลุ่ม รร.แคนดง 1) นางสุภาพ กันยายน ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าคา (ประธานกลุ่ม รร.แคนดง 2) และนายพนัส สุขหนองบึง ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนกลุ่มโรงเรียนแคนดง 1 และแคนดง 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

44823 0

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved