"การอบรมคณะกรรมการบันทึกผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

และการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา 3"

 

S 9175222

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

     นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานการอบรมคณะกรรมการบันทึกผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษานำผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) และผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) บันทึกในระบบการบริหารการจัดสอบ NT Acess ได้อย่างถูกต้อง การอบรมในภาคเช้า ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบ อ.สตึก, อ.แคนดง และ อ.นาโพธิ์ ภาคบ่าย ประกอบด้วย อ.คูเมือง, อ.พุทไธสง และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์

 

S 9175214

S 9175274

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved