1002271

ตรวจรับข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

   นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เปิดกุญแจรับข้อสอบและเอกสารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำส่งมอบให้กับสนามสอบ ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป ณ บริเวณลานหน้าอาคารสิริราช 60 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

1002295

1002291

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved