"สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ศึกษาดูงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2"
 
349597
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
นายบุญถิ่น มหาสาโร ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต, นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายสนิท เกไธสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายเชิดชัย รักษาอินทร์ ผอ.รร.วัดวรดิษฐ์, นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ และนางปัณพร โมกไธสง ศึกษาดูงาน การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
 
LINE ALBUM ดงานรอยเอด เขต 2 ๒๒๑๑๒๔ 25
 
349605
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved