การอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต ประจำปี 2566 
 
S 12345406 0
 
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
      นายบุญถิ่น มหาสาโร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
         โดยเป็นการอบรมเพื่อให้เด็กรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอสตึก จำนวน 21 โรงเรียน อำเภอคูเมือง จำนวน 10 โรงเรียน และอำเภอแคนดง จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน
 
S 12345366 0
 
S 12345371 0
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved