282785

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

     นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  มอบหมายให้ นางสาวณัฐชยา ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

282837

282648

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved