"การประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง"

S 6676547

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

           นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2567 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วยนายพิทักษ์ สมพร้อม นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานกลุ่มโรงเรียน และนางสาวณัฐชยา ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

S 6676517

S 6676516

S 6676533

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved