ประกาศเชิญชวน (ไม่มี-เนื่องจากไมมีการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวน)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวน ๕๘ โครงการ)


ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา (จำนวน ๕๘ โครงการ)

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved