ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
http://carestudentbr4.com/login.php

care

   
   

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
http://eofficebr4.go.th/index.php 

eoffice

   
   

เกียรติบัตรออนไลน์ (E-certificate)
http://woraditschool.net/certificate/certif/index.html

kk001

   
   

บัญชีจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (E-salary)
http://www.buriram4.biz/

   
   

 Application เงินเดือน
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itxthailand.moneybr4v2

104

   
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved