การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
[คลิก]

 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑
[คลิก]

 
     
         
 

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น [คลิก]

 

การคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
[คลิก]

 
         
     
         
  การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[คลิก]
     
         
       
         
         Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved