การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [คลิก]
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
   กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ [คลิก]
- คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป [คลิก]

การบรรจุและแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย [คลิก]
- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [คลิก]
- หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [คลิก]
- คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) [คลิก]

- หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [คลิก]

การพัฒนาบุคลากร
- กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [คลิก]
- คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
   ผู้อำนวยการสถานศึกษา [คลิก]

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [คลิก]

การให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
- หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21) [คลิก]
- หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 17) [คลิก]
- หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 9) ครู [คลิก]
- หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 10) ผู้บริหารสถานศึกษา [คลิก]
- หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 11) ศึกษานิเทศก์ [คลิก]
- หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 12) ผู้บริหารการศึกษา [คลิก]

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
-
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [คลิก]
-
คู่มือการขอมีเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ [คลิก]
-
คู่มือการขอมีเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติครูอาวุโส [คลิก]
- คู่มือการขอมีเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี [คลิก]
-
หลักเกณฑ์การสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัย [คลิก]
-
ข้อกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูฯ [คลิก]

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved