เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ICT TEACHER CLUB OF BURIRAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE

 

      นายเชิดชัย  รักษาอินทร์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์  เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0816003317  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
FB:  @เชิดชัย  เชิดชัย

Line ID : เชิดชัย เชิดชัย เว็บไซต์ : www.wadponbr4.net
ภารกิจงาน : admin 1
 
 
     
         
        ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สาขาคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์  เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0872458534  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
FB:  @ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

Line ID : DR.SUWAT ED.14 KKU เว็บไซต์ : www.drsuwat.net
ข้อมูลสารสนเทศ : [รู้จักดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์] [ผลงานดีเด่น]

ห้องเรียนออนไลน์ : [Link]
ภารกิจงาน : admin 2
 
 
   
         
      นายปรัชญา พลพุฒินันท์
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
หน่วยงาน โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0872407899 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
FB : @ปรัชญา พลพุฒินันท์

Line ID : pratya789.net เว็บไซต์ : www.pratya789.net
ภารกิจงาน : admin 3
 
 
     
         
      นายทานิน  จันทะขาล
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึุกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
หน่วยงาน โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0899473325 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
FB : @Thepthanin

Line ID: thepthanin เว็บไซต์ : www.wanasan.ac.th
ภารกิจงาน : admin 4
 
 
     

 

 

ที่ปรึกษา
การบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

    1. นายศักดา  จันทร์ฝอย          ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4                          ประธานกรรมการ                               
    2. นายวิทยา  นนท์นภา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ      
    3. นายโพชัน  ขุนาพรม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ      
    4. นายพิทักษ์  สมพร้อม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ      
  5. นางสาวมาศกุล  สิงหวศิน ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ      
  6.  นางศรีอรุณ  วิชชาพิณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ      
  7. นายพรสวัสดิ์  อาษากิจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ      
  8. นางพรรณทิพย์  กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทร้พย์ กรรมการ      
  9. นายอุทยาน  ปิตามาตา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ      
  10. นางพนิดา  สังสีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ      
  11. นางสาวจิรารัตน์  ปักษา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ      
  12. นายเล็ง  พยุงแสนกุล ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร กรรมการ      
  13. ดาบตำรวจสมร ไปนาวะดี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ      
  14. ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกโรงเรียนสังกัด 20 กลุ่มโรงเรียน กรรมการ      
  14. ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด  192 โรง กรรมการ      
  15. นางสาวณัฐชญา   ลิไธสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการและเลขานุการ      
  1ุ6. นายเชิดชัย  รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved