ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 

        
       นายพนม  ศรีนอก    
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
   
       ติดต่อ : 095 9326884        
               
           
นางเสมอจิตต์  ศรีนอก      นายสนิท  เกไธสง      นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา
ตำแหน่ง ศึกษา่นิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
    ตำแหน่ง ศึกษา่นิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
 กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
    ตำแหน่ง ศึกษา่นิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ติดต่อ: 088 9429603      ติดต่อ : 0934865605      ติดต่อ: 084 4970220  
               
ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์       นายพนัส  สุขหนองบึง     นางสาวบุญโรม  ดอมไธสง  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
ค.ม.(หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
 
ติดต่อ: 095 6129871     ติดต่อ: 083 3721549     ติดต่อ: 081 0649686  
               
 นางสำเนียง ประนัดศรี      นางณัจฉรียา  อุทาโย      นางสาวชมพูนุท  ทองปาน   
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชนพ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 
 ติดต่อ: 087 9002572      ติดต่อ: 0981545257      ติดต่อ: 064 2359366  
             
นางพลอยชนก  ทุนไธสง      นางรัตติกา  คุ้มแวง        
 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
   

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  

ติดต่อ : 089 2821443

       
ติดต่อ : 064 3734990            
               
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved