ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

นายศักดา  จันทร์ฝอย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ :  โทรศัพท์    เมล :    Line :   FB : @
ประวัติการรับราชการ

 

 

  wittaya              
  ดร.วิทยา นนท์นภา        นายโพชัน ขุนาพรม  ดร.พิทักษ์ สมพร้อม  
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 0817999177
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการรับราชการ
2536 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านเขาพลวง จ.เพชรบูรณ์
2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทรายสะอาด จ.ชัยภูมิ
2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ จ.บุรีรัมย์
2541 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองไทร จ.บุรีรัมย์
2542 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสระบัว จ.บุรีรัมย์
2544 ครูใหญ่โรงเรียนวัดบุปผาราม จ.บุรีรัมย์
2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง จ.มหาสารคาม
2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า จ.มหาสารคาม
2563 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จ.บุรีรัมย

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ 0899453642
Email
ประวัติการรับราชการ
2528 ครู 2 โรงเรียนบ้านแซวประดู่ จ.บุรีรัมย์
2531 อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง จ.บุรีรัมย์
2539 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านหญ้าคา จ.บุรีรัมย์
2541 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านประดู่ จ.บุรีรัมย์
2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง จ.บุรีรัมย์
2563 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จ.บุรีรัมย์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Adamson University
โทรศัพท์ 0970410769
Email
ประวัติการรับราชการ
2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านฝ้าย จ.บุรีรัมย์
2541 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกสูง จ.บุรีรัมย์
2544 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตูมหวาน จ.บุรีรัมย์
2545 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จ.บุรีรัมย์
2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จ.บุรีรัมย์
2563 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จ.บุรีรัมย์

 
        
  
                 
      

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved