ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 

        natchaya          
         นางสาวณัฐชยา ลิไธสง    
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
   
        ติดต่อ: 080 7329296          
                   
             
นางปัณพร  โมกไธสง        ชื่อนางสาวธิดารัตน์  จันทะกล        ชื่อนายสมัคร  บุบผาสุข  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ติดต่อ: 061 3593989        ติดต่อ: 0922505376        ติดต่อ : 087 2473500.  
                   
นางเพชรผกา เรืองอนันท์สกุล             นายวรเชษฐ์  คุ้มแวง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ             เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ติดต่อ : 087 4406727             ติดต่อ : 088 7030787  

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved