ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่มงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

     nirun      

 

puntip
 

       Sriarun    
   นายนิรัญ  ขุมทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์  09-8120-2773
   นางพรรณทิพย์  กะวัง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์  093-3246551
  นางศรีอรุณ วิชชาพิณ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 089-580637
 
                         
     nudtiya        panida        panom    
   นางสาวณัฐชยา  ลิไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์  08-0732-9296
    นางภนิดา  สังสีแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์  08-1879-8146
    นายพนม  ศรีนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
โทรศัพท์  08-5523-4272
 
                         
     jirarut              somkid    
     นางสาวจิรารัตน์  ปักษา
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์  09-3121-5659
     นายบุญชู  จิตส่งเสริม
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ 094-8139655
 

  นายสมคิด  จันนวล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทรศัพท์ 09-8229-6727

 
                         
                         
            นายศุภมิตร  วัฒนานุสิทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ

         
             โทรศัพท์ :            
                         

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved